Báo cáo tài chính

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp >

Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

B01-X: Bảng cân đối tài khoản

B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

B03a-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

B03b-X: Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã