B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo tài chính >

B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai

Giải pháp: Vào Dự toán ngân sách, kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai.

- Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

- Bổ sung dự toán: Bổ sung dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

- Điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Giải pháp:

Cách 1: Nhấn Tính dự toán để cập nhật lại số liệu mà đơn vị đã lập trong dự toán thu đầu năm/bổ sung theo NDKT nếu công thức thiết lập đúng, hoặc để nhập liệu lại nếu đơn vị không nhập dự toán thu theo NDKT (Trường hợp có dự toán theo NDKT mà công thức sai thì không nên áp dụng).

3.1_Huong_dan_nghiep_vu_NS_xa_Lap_DT_14

Cách 2:

1. Thực hiện Xuất khẩu mẫu dự toán bằng cách:

2. Xóa mẫu dự toán vừa xuất khẩu.

3. Nhập khẩu lại mẫu dự toán.

4. Nhập lại dự toán thu theo NDKT.

Lưu ý: Cách này có nhược điểm là người dùng phải nhập lại toàn bộ dự toán thu đầu năm, bổ sung, điều chỉnh theo NDKT, nếu có nhiều chứng từ không nên áp dụng.

hmtoggle_plus1Biểu hiện 2: Cột Thực hiện\Trong tháng - Lũy kế từ đầu năm không lên số liệu

Nguyên nhân: Do có bút toán kết chuyển cuối năm.

Giải pháp: Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn Bỏ ghi\Xóa chứng từ Kết chuyển cuối năm.

hmtoggle_plus1Biểu hiện 3: Cột Thực hiện\Trong tháng sai (có số liệu nhưng thiếu hoặc thừa)

Giải pháp: Đề nghị đơn vị đối chiếu số liệu thực tế để nhập liệu đầy đủ

1. Bước 1: In Bảng cân đối TK kiểm tra số phát sinh Có TK 7142 - PS Nợ TK 7142 và Báo quyết toán thu theo MLNS xem số liệu cùng kỳ với Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT có bằng nhau không? Nếu bằng nhau mà vẫn sai thì do 2 nguyên nhân:

Số liệu báo cáo nhiều hơn: Do đơn vị nhập thừa chứng từ PS Có TK 7142

Số liệu báo cáo ít hơn: Do đơn vị nhập thiếu chứng từ PS Có TK 7142

2. Bước 2: In Báo cáo quyết toán thu theo MLNS và đối chiếu từng Chương, Khoản, Tiểu mục xem số liệu nào sai. Khi phát hiện sai ở đâu thì xem cách kiểm tra tại đây.

Giải pháp: 

1. Khi in báo cáo này với điều kiện Cả năm. Nhấn nút Đối chiếu ngay tại giao diện in.

b02a-x_BH3_01

2. Nếu có trùng hay thiếu công thức so với chứng từ hạch toán thực tế sẽ có thông báo. Như ví dụ bên dưới là MLNS đã phát sinh số liệu nhưng chưa được thiết lập công thức trên mẫu dữ toán. Nhấn tại đây ở câu thông báo "Để báo cáo hiển thị đầy đủ..." để thiết lập lại công thức trên mẫu dữ toán.

b02a-x_BH3_02

3. Trên mẫu dự toán, nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra công thức trùng hoặc Kiểm tra công thức thiếu.

Nếu có Công thức trùng thì thực hiện xóa đi.

Nếu có Công thức thiếu thì nhấn chuột phải vào dòng công thức, chọn Chỉ tiêu nào trong mẫu dự toán. Nhấn Đồng ý.

b02a-x_BH3_03

4. Nhấn Cất.

b02a-x_BH3_04

5. Ngoài ra trên mẫu dự toán thu có thể nhấn Lập công thức để thiết lập công thức cho mẫu dự toán. Sau đó, nhấn Kiểm tra công thức để xem có thông thức nào bị trùng hay thiếu không.

Giải pháp: 

1. In Bảng cân đối TK cùng kỳ báo cáo, xem có phát sinh TK 7141 không, nếu có thì xác minh các phát sinh đó đúng hay sai để xử lý về đúng.

b02a-x_BH3_05

2. Xử lý hạch toán nhầm TK 7141 bằng cách:

Nhấn Tìm kiếm. Nhấn Tìm. Lọc cột TK Có 7141.

b02a-x_BH3_06

Kích đúp chuột vào dòng chứng từ. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại TK Có 7142. Nhấn Cất.

b02a-x_BH3_07

3. Xác định lại các tài khoản liên quan đến tiền như TK 111, TK 1121 số dư cuối kỳ đã đúng chưa => Xác minh lại việc hạch toán đủ hay thiếu hay thừa chứng từ trong kỳ => Căn cứ sổ cái TK 111 nếu lệch => Yêu cầu so sánh với số đúng để tìm ra chứng từ thiếu, thừa.

b02a-x_BH3_08

Giải pháp: 

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT.

2. Kích đúp chuột vào mẫu dự toán thu đã lập trước đó.

3. Nhấn In, chọn In mẫu dự toán.

b02a-x_BH3_09

4. Kiểm tra xem chỉ tiêu nào khai báo tính chất sai.

b02a-x_BH3_10

5. Tìm đến chỉ tiêu đó, nhấn Sửa và tích chọn vào ô Sử dụng trong báo cáo TH thu NSX theo NDKT.

b02a-x_BH3_11

6. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Biểu hiện 4: Cột thực hiện\lũy kế từ đầu năm sai

Nguyên nhân: Có thể do số liệu từ kỳ trước bị sai => lũy kế sai.

Giải pháp:

1. Đề nghị in lại báo cáo từng tháng bắt đầu từ tháng 1 để chốt lại tháng nào bị sai số liệu.

b02a-x_BH3_12

2. Có thể vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn Bỏ ghi\Xóa chứng từ Kết chuyển cuối năm.

3. Sau đó thực hiện in lại báo cáo.