Cách in các báo cáo phải nộp

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán >

Cách in các báo cáo phải nộp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫnAnh/chị vui lòng in các báo cáo chi tiết dưới đây:

1.Báo cáo tài chính

2.Báo cáo ngân sách xã

3.Báo cáo kho bạc