B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo tài chính >

B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu hiện: Không hiển thị số liệu thu hộ, chi hộ, quỹ công chuyên dùng lên báo cáo dù có phát sinh hạch toán.

Nguyên nhân: Do đơn vị hạch toán TK thuộc loại này nhưng hoạt động tài chính lại thuộc loại hoạt động khác. Ví dụ TK hạch toán là thu hộ nhưng khai báo Hoạt động tài chính lại của Chi hộ hoặc loại hoạt động khác.

Giải pháp: Căn cứ trên chứng từ đã hạch toán, kiểm tra tên của hoạt động tài chính là hoạt động gì. Vào Danh mục\Hoạt động tài chính: kiểm tra LOẠI hoạt động tài chính đã khai báo đúng theo TK hạch toán chưa.

b06-x_01

Lưu ý:
LOẠI hoạt động tài chính phải chọn loại chi tiết nhất như Thu hộ, chi hộ, Quỹ công chuyên dùng.. chứ không chọn LOẠI cha thì sẽ không lên được số liệu.
- Trên LOẠI hoạt động tài chính khai báo TK thu, TK chi phải khớp đúng với TK hạch toán sau này, khác tài khoản sẽ không lên số liệu.

- Hướng dẫn kiểm tra chi tiết từng quỹ tại đây.