B03a-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo tài chính >

B03a-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu

Cách 1:

1. Vào Tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Có TK 7142 theo MLNS bị sai.

2. Nhấn Xuất khẩu để xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện Tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và chỉ ra chứng từ sai để xóa, số thiếu thì nhập liệu bù.

b03a-x_01

Cách 2:

1. Vào Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S04-X Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc).

b03a-x_02

2. In kỳ báo cáo với thông tin Chương, Khoản, tiểu mục bị sai => Đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế để nhập bù hoặc xóa chứng từ thừa.

b03a-x_03