B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo tài chính >

B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: Dự toán thu bị sai số liệu (tương tự dự toán chi)

Giải pháp: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu. Đơn vị kiểm tra lại số dự toán thu đầu năm theo NDKT + Dự toán thu bổ sung theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT trên từng chỉ tiêu và đảm bảo số liệu được đúng đắn đầy đủ (Lưu ý: chỉ cộng dự toán của năm tài chính đó - xem cột Năm).

Giải pháp: Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Mẫu dự toán thu theo NDKT. Kích đúp chuột vào chỉ tiêu không lên báo cáo và tích chọn Sử dụng trong bảng cân đối quyết toán NSX.

b03-x_01

hmtoggle_plus1Biểu hiện 2: Số liệu cột thực hiện phần nội dung thu lên thiếu hoặc thừa số liệu so với thực tế (tương tự phần nội dung chi)

Cách lấy số liệu cột Thực hiện:

1. Thực hiện thu: PSCO TK 7142 - PSNO TK 7142

2. Thực hiện chi: PS Nợ TK 8142 - PS Có TK 8142

3. Công thức trên từng chỉ tiêu trong Mẫu dự toán theo NDKT

4. Chỉ tiêu được thiết lập cộng lên Bảng cân đối quyết toán NSX

Nguyên nhân: Số liệu bị sai do 1 trong 3 điều kiện nêu trên.

Giải pháp:

1. Bước 1: In báo cáo B03a-X: Báo cáo quyết toán thu theo mục lục NSNN (tương tự chi).

b03-x_BH2_01

Kiểm tra số liệu trên báo cáo xem đã đúng với số liệu thực tế chưa. Nếu chưa thì do đơn vị nhập thiếu hoặc thừa chứng từ thu, chi ngân sách xã.

b03-x_BH2_02

2. Bước 2: Mở báo cáo B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế (tương tự chi) nhấn Đối chiếu để đảm bảo công thức thiết lập không bị trùng, thiếu công thức ở bất cứ chỉ tiêu nào.

b03-x_BH2_03

Nếu công thức đã đúng thì sẽ hiển thị thông báo để anh/chị biết:

b03-x_BH2_04

Nếu công thức thiếu hay trùng thì anh/chị thực hiện thiết lập lại công thức cho đúng.

3. Bước 3: Vào Mẫu dự toán. Nhấn In\In mẫu dự toán.

b03-x_BH2_05

Kiểm tra cột Bảng cân đối QT xem các chỉ tiêu đã thiết lập cộng lên báo cáo này hay chưa.

b03-x_BH2_06

Lưu ý: Số liệu lấy lên báo cáo này giống như báo cáo thu (chi) theo NDKT, là căn cứ công thức và khai báo trong chỉ tiêu ở Mẫu dự toán có lấy vào báo cáo này hay không. Vì vậy, để đảm bảo số liệu Báo cáo lên đúng thì:

Nếu muốn lấy số liệu của các chỉ tiêu con lên Báo cáo này thì phải tích vào tất cả các chỉ tiêu con trên mẫu dự toán.

Nếu không muốn lấy các chỉ tiêu con lên Báo cáo này thì chỉ tích vào các tiêu tổng hợp trên mẫu dự toán.