Báo cáo kho bạc

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp >

Báo cáo kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Báo cáo đối chiếu Mẫu 01, Mẫu 02 bị sai số liệu?

Để hiển thị mục tạm ứng theo từng khoản mục rút tạm ứng khi in Mẫu 01, Mẫu 02 thì làm như thế nào?