Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Căn cứ lấy số liệu: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - phát sinh trong kỳ Có TK 8142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách.

 Các bước in báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Tại tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn.

Nếu tích chọn In chương 800 => phần mềm sẽ hiển thị chương 800 trên báo cáo. Còn nếu không tích chọn thì phát sinh chương nào sẽ lấy lên chương đó trên báo cáo.

8. Bieu so 11_01

3. Nhấn Đồng ý.

8. Bieu so 11_02