Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị nắm được thao tác mở dữ liệu kế toán đã lưu trên máy, hiểu được các thông tin cần khai báo khi mở dữ liệu kế toán

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

Mo dlkt_01

2. Nhấn Đồng ý để mở Dữ liệu kế toán.

Mo dlkt_02

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại:

o Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

o Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

o Tên đăng nhập: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định ban đầu là ADMIN)

o Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định ban đầu là bỏ trống)