Làm thế nào để sửa lại cách thiết lập chỉ tiêu theo TT 343, 344 sau khi đã tạo mẫu dự toán theo chế độ kế toán trước đó?

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Làm thế nào để sửa lại cách thiết lập chỉ tiêu theo TT 343, 344 sau khi đã tạo mẫu dự toán theo chế độ kế toán trước đó?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề:

Hướng dẫn xử lý:

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Đơn vị muốn in các báo cáo theo TT 343, 344 có các chỉ tiêu mặc định sẵn từ phần mềm từ mẫu dự toán theo chế độ kế toán

Vấn đề: Đơn vị đã tạo mẫu dự toán theo chế độ kế toán, sau đó thực hiện in các báo cáo công khai và báo cáo ngân sách xã theo TT 343, 344 thì không lấy lên được số liệu các chỉ tiêu theo TT 343, 344 như đơn vị mong muốn.

Giải pháp thực hiện:

1. Trên mẫu dự toán theo chế độ kế toán đã lập, đơn vị thực hiện thêm mới chỉ tiêu theo TT 343, 344:

Nhấn Thêm.

2.