Báo cáo ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp >

Báo cáo ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán

Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương (TT số 342/2016/TT-BTC)

Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)

Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)