Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép anh/chị tải và tra cứu giấy phép sử dụng của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Trợ giúp\MISA Cloud Center.

MISA_CLOUD_CENTER_BAMBOO2018

3. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center. Anh/chị thực hiện khai báo các thông tin đăng nhập vào MISA Cloud Center.

MISA_CLD3

Lưu ý: Trên màn hình Đăng nhập vào MISA Cloud Center, nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm MISA Cloud Center.

4. Để tải bộ cài phần mềm MISA Bamboo.NET 2019:

Tại tab Sản phẩm

Tìm đến sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019, nhấn Tải về.

MISA_CLD1

5. Để tải giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2019:

Chọn tab Giấy phép.

Tìm đến phần mềm MISA Bamboo.NET 2019, nhấn Tải về hoặc Gia hạn theo nhu cầu của đơn vị.

MISA_CLD2