Hết năm kế toán 2018, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2019 thì làm như thế nào?

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán >

Hết năm kế toán 2018, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2019 thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán từ năm trước.

Xem hướng dẫn chi tiết tạo dữ liệu kế toán từ năm trước tại đây.

Bước 2: Khi nào hoàn thiện số liệu năm 2018, có số dư cuối kỳ 2018 chuẩn, thì thực hiện ghép số dư chuẩn cuối năm 2018 vào đầu kỳ dữ liệu 2019 có phát sinh:

1. Chọn dữ liệu kế toán vừa tạo ở bước 1, nhấn Đăng nhập.

2. Thực hiện xuất khẩu số dư đầu năm theo hướng dẫn tại đây.

3. Vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

4. Vào Tệp\Mở dữ liệu kế toán. Chọn tới dữ liệu có số dư đầu kỳ đang sai để thực hiện nhập khẩu.

5. Thực hiện nhập khẩu số dư đầu năm theo hướng dẫn tại đây.

MISA khuyến nghị khách hàng nên nhập chứng từ năm 2019 vào chung dữ liệu 2018 theo hướng dẫn chi tiết tại đây. Khi nào hoàn thiện số liệu năm 2018 mới thực hiện tạo dữ liệu năm 2019 dựa trên dữ liệu năm 2018. Do khi tách số liệu dựa trên số liệu kế toán năm 2018, khi số liệu kế toán chưa đầy đủ chính xác thì sau này số dư 2019 sẽ lệch cuối năm 2018, khi đó đơn vị phải đối chiếu và nhập lại sẽ mất rất nhiều thời gian.