Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào?

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu

Bước 2: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

Bước 3: Thực hiện lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng, ghi thu - ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt

Bước 4: Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc (Mẫu số 01, 02) đảm bảo số liệu khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

Bước 5: Kiểm tra số dư TK 111, 112 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ của thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng hoặc Bảng xác nhận số dư TK tiền gửi tại KBNN (Mẫu số 05-DCSDTK/KBNN)

Bước 6: Kiểm tra số dư TK 332, 334 để đảm bảo số liệu khớp với bảo hiểm và tiền lương đã trả

Bước 7: Kiểm tra số dư TK 336, 431 để đảm bảo số liệu khớp với sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ và các quỹ của đơn vị

Bước 8: Kiểm tra số dư TK 211, 214 và số dư các TK khác để đảm bảo số dư trên các TK là đúng

Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp

Bước 10: Thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên