Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo là các phát sinh trong kỳ của TK 1121:

1. Trường hợp tài khoản 1121 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển thị thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục.

2. Trường hợp tài khoản 1121 có tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục theo phát sinh thực tế đã nhập.

 Các bước thực hiện in báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC).

2. Tại tham số báo cáo:

Chọn Năm in báo cáo (mặc định năm hạch toán).

Chọn Chương: chọn 1 Chương hoặc chọn tất cả các Chương để in.

Tài khoản: chọn 1 Tài khoản hoặc chọn tất cả các Tài khoản để in.

1. Bieu so 58_01

3. Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo.

1. Bieu so 58_02

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn tại đây.