Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Căn cứ lấy số liệu: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Có TK 7142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách.

 Các bước in báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Tại tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn.

Nhấn Đồng ý.

7. Bieu so 10_01

3. Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Có TK 7142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách, phần mềm lấy lên báo cáo như sau:

7. Bieu so 10_02