Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Khi in Biểu số 09, cột số 3 và cột 6 (Đầu tư phát triển) không lên số liệu

 Nguyên nhân: Do khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) đơn vị chưa thiết lập đúng chỉ tiêu muốn hiển thị vào cột số 3 và số 6 (Đầu tư phát triển).

Giải pháp:

1. Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), trên tham số báo cáo, nhấn vào Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập lại số liệu hiển thị cho đúng.

6. Bieu so 09_01

2. Tại phần Thiết lập chỉ tiêu, tại phần Chọn chỉ tiêu, tích chọn các chỉ tiêu chi đầu tư phát triển cần lấy lên báo cáo. Ví dụ: chỉ tiêu 0005: Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ và chỉ tiêu 0008: Chi bảo vệ môi trường.

6. Bieu so 09_02

3. Nhấn Đồng ý trên màn hình Thiết lập chỉ tiêu.

4. Nhấn Đồng ý trên màn hình tham số báo cáo.

5. Phần mềm lấy lên số liệu cột Chi đầu tư phát triển và cột Chi chuyển nguồn của ngân sách xã năm sau dựa vào phần thiết lập chỉ tiêu.

6. Bieu so 09_03

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Khi in Biểu số 09, số liệu lên không đúng ở một số chỉ tiêu

 Nguyên nhân: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Giải pháp: Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán chi đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán chi theo NDKT + Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT. Đơn vị kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ sau để nhập liệu, nhập bù hoặc sửa lại nếu có sai sót.

1. Lập dự toán chi đầu năm theo NDKT

2. Bổ sung dự toán chi theo NDKT

3. Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT

 Nguyên nhân: Do đơn vị hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ chi.

Giải pháp: Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - Có TK 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi. Đơn vị in Bảng cân đối tài khoản kiểm tra số phát sinh Nợ TK 8142 - PS Có TK 8142 và Báo cáo quyết toán chi theo MLNS xem số liệu cùng kỳ với Báo cáo tổng hợp chi theo NDKT có bằng nhau không? Nếu bằng nhau mà vẫn sai thì do 2 nguyên nhân:

1. Số liệu báo cáo nhiều hơn: Do đơn vị nhập thừa chứng từ PS Nợ TK 8142.

2. Số liệu báo cáo ít hơn: Do đơn vị nhập thiếu chứng từ PS Nợ TK 8142.

Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị sửa lại chứng từ để số liệu báo cáo lên đúng.

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn tại đây.