Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Căn cứ lấy số liệu

1. Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán thu đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán thu theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKTtương ứng với Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

2. Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

 Các bước in báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Tại tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo.

Chọn Mẫu dự toán thu theo NDKT.

5. Bieu so 08_01

3. Nhấn Đồng ý.

5. Bieu so 08_02

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn tại đây.