Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Cách in các báo cáo phải nộp > Báo cáo ngân sách xã >

Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Biểu hiện 1: Trên Biểu số 07, các chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên và Chi chuyển nguồn bị sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

 Nguyên nhân: Do khi xem báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) đơn vị chưa thiết lập cho hiển thị chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, chi chuyển nguồn.

Giải pháp:

1. Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), trên tham số báo cáo, nhấn vào Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập lại số liệu hiển thị cho đúng.

4. Bieu so 07_01

2. Tại phần Thiết lập chỉ tiêu, tích chọn vào cột Đầu tư phát triển với các chỉ tiêu thuộc đầu tư và tích chọn vào cột Chuyển nguồn với chỉ tiêu chuyển nguồn.

4. Bieu so 07_02

3. Nhấn Đồng ý trên màn hình Thiết lập chỉ tiêu.

4. Nhấn Đồng ý trên màn hình tham số báo cáo.

4. Bieu so 07_03

5. Phần mềm lấy lên số liệu cột Chi đầu tư phát triển và cột Chi chuyển nguồn của ngân sách xã năm sau dựa vào phần thiết lập chỉ tiêu.

4. Bieu so 07_04

hmtoggle_plus1Biểu hiện 2: Trên Biểu số 07, tổng số tiền quyết toán thu lên sai số tiền so với Báo cáo tổng hợp thu NSX theo NDKT

 Nguyên nhân: Do căn cứ để lấy số liệu lên báo cáo Biểu số 07 – Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) ở chỉ tiêu chỉ tiêu Thu chuyển nguồn là mã số 470, Thu kết dư là mã số 480 theo Mẫu dự toán thu theo NDKT (TT 344/2016/TT-BTC). Trên mẫu dự toán mà đơn vị sử dụng đang để mã chỉ tiêu của các chỉ tiêu này khác 470, 480 nên không lên được số liệu.

Giải pháp:

1. Đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, mở mẫu dự toán thu theo NDKT mà đơn vị đang sử dụng để sửa lại mã số chỉ tiêu (đơn vị tham khảo hình phía dưới).

4. Bieu so 07_05

2. Sửa tương tự với chỉ tiêu Chi chuyển nguồn thành 470. Sau khi sửa xong báo cáo sẽ lên đủ số liệu như hình phía dưới

4. Bieu so 07_06

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn tại đây.