9.3. B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.3. B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chính, chọn in B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế.

9.2. B02b-X

Các vấn đề sai sót thường gặp phải:

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Tổng dự toán năm bị sai

Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng dự toán chi theo NDKT

Giải pháp: Cần nhập bù hoặc sửa sai các chứng từ sau:

1. Lập dự toán: Lập Dự toán chi đầu năm theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bổ sung dự toán: Bổ sung dự toán chi theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 2: Một số chỉ tiêu không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp

Giải pháp:

1.Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT.

2.Chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm đến chỉ tiêu đang không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp, tích chọn "Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp".

9.2. B02b-X_VD1_NN2

Nguyên nhân 3: Một số chỉ tiêu không thiết lập "Sử dụng trong báo cáo chi NSX theo NDKT

Giải pháp:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT.

2. Chọn mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng, tìm đến chỉ tiêu đang không lên báo cáo, tích chọn "Sử dụng trong báo cáo TH chi NSX theo NDKT".

9.2. B02b-X_VD1_NN3

 

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Cột Thực hiện trong tháng lên sai số liệu

Nguyên nhân 1: Khi Số thực hiện trong tháng của Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT bằng Số tiền trong Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN, đơn vị đã nhập thiếu hoặc nhập thừa chứng từ chi ngân sách xã.

Giải pháp:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chính, chọn in B03b-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN. Kiểm tra từng Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu.

2. Sau đó, nhấn Tìm kiếm, tìm kiếm các chứng từ PSNO 8142 có Chương, Khoản, Tiểu mục sai số liệu, đối chiếu từng chứng từ với chứng từ gốc.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán chứng từ chi nhầm tài khoản.

Giải pháp: Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\S01b-X: Sổ cái, chọn in TK 8141, kiểm tra các chứng từ PSNO 8141, sửa các chứng từ hạch toán sai tài khoản về đúng.

Nguyên nhân 3: Do có chỉ tiêu trong mẫu dự toán chi theo NDKT đang lựa chọn là chỉ tiêu "Chuyển nguồn".

Giải pháp: Vào danh sách Mẫu dự toán, kiểm tra công thức của từng chỉ tiêu, bỏ tích chọn "Chuyển nguồn" của các chỉ tiêu bị tích nhầm.

hmtoggle_plus1Vấn đề 3: Cột Thực hiện/Luỹ kế từ đầu năm sai

Nguyên nhân: Do số liệu thực hiện trong tháng của các kỳ trước bị sai số liệu.

Giải pháp: Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo Quyết định, Thông tư\Báo cáo tài chín\B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế. Chọn in báo từng tháng, bắt đầu từ tháng 1 để xác định chính xác tháng bị sai.

hmtoggle_plus1Vấn đề 4: Chỉ tiêu ngân sách xã chưa qua kho bạc bị sai

Nguyên nhân 1: Do chưa hiểu cách lấy số liệu

Khi tích chọn Lấy số dư TK 8192, số tạm chi bằng PSNO TK 8192 - PSCO 8192.

Khi tích chọn Lấy số dư tạm ứng kho bạc, số tạm chi bằng PSCO TK 1121, nghiệp vụ Tạm ứng - PSDU (8142/7192) nghiệp vụ Thanh toán tạm ứng theo mã thống kê tương ứng.

Nguyên nhân 2: Do chứng từ rút tạm ứng hạch toán thiếu mã thống kê

Giải pháp:

1.Vào Tìm kiếm, nhấn Tìm, lọc các TK Có 1121, nghiệp vụ Tạm ứng.

9.2. B02b-X_VD4_NN2_01

2.Kích đúp chuột vào chứng từ đó, bổ sung các mã thống kê MISACHI_HD; MISACHI_XDCB.

9.2. B02b-X_VD4_NN2_02

Nguyên nhân 3: Mã chỉ tiêu Tạm chi/Tạm ứng XDCB không đúng mặc định của chương trình

Giải pháp:

1.Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT.

2.Chọn dự toán chi và sửa mã chỉ tiêu của Tạm ứng XDCB là 610 và Tạm chi là 620.

9.2. B02b-X_VD4_NN3_01